Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

 L A B O R   O M N I A   V I N C I T

                I     K O N F E R E N C J A   O   P R A C Y   I   D L A   P R A C Y

                                                                                   14 czerwiec 2014, Kraków, AGH

Leszek Rymarowicz


Doktor nauk technicznych, nadinspektor pracy, Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Pracy

Rzeczypospolitej Polskiej. Z wykształcenia fizyk, doktorat w dziedzinie inżynierii środowiska uzyskał

na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Od dwudziestu lat wykonuje trudny

zawód inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Jest jednym z pierwszych inspektorów,

który zawodowo zaczął zajmować się problemami mobbingu, dyskryminacji i przemocy

w miejscu pracy. W dziedzinie tej ma ogromną praktykę, wzbogaconą przez współpracę

z organizacjami antydyskryminacyjnymi i antymobbingowymi, związkami zawodowymi i społecznymi inspektorami pracy. Jest także nauczycielem akademickim – prowadzącym zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Prywatnie jest autorem wielu publikacji poświęconych przyrodzie, ludziom i historii gór, szczególnie Huculszczyzny - gór na kresach dawnej Rzeczpospolitej. Na wakacjach można spotkać go zazwyczaj gdzieś u źródeł Prutu i Czeremoszów, na obecnym pograniczu ukraińsko-rumuńskim.

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej działa na rzecz lepszego stanowienia i egzekucji prawa pracy. Próbuje między innymi doprowadzić do likwidacji nierównego traktowania przez prawo osób zatrudnionych na podstawie różnych rodzajów umów i w różnych obszarach rynku pracy. Aktywnie uczestniczy w pracach nad ustawą o petycjach, czy też w opracowywaniu założeń ustawy o prawnej ochronie „whistleblowerów”, czyli osób sygnalizujących nieprawidłowości w miejscu pracy. Walczy z biurokracją i bezdusznością prawa. Jest inicjatorem podjęcia prac nad możliwą do zastosowania w polskich warunkach procedurą ergonomicznej oceny oprogramowania komputerowego.

W realizacji swoich celów statutowych współpracuje m.in. z Fundacją im. Stefana Batorego, Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Instytutem Spraw Publicznych, Stowarzyszeniem „Watchdog", Polskim Towarzystwem Ergonomicznym, ale także z Duszpasterstwem „Talent". Stowarzyszenie stoi na straży pamięci

o ludziach dobrze zasłużonych dla świata pracy – przywróciło pamięci publicznej postać

przedwojennego Głównego Inspektora Pracy (1919-1939), Mariana Klotta de Heidenfeldt,

którego grobowiec znajduje się na Cmentarzu Rakowickim.