Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

 L A B O R   O M N I A   V I N C I T

                I     K O N F E R E N C J A   O   P R A C Y   I   D L A   P R A C Y

                                                                                   14 czerwiec 2014, Kraków, AGH

Barbara Gąciarz


Dr hab. prof. nadzw. AGH. Socjolog i ekonomista, profesor na Wydziale Humanistycznym AGH

w Krakowie oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie.

Specjalizuje się w socjologii ekonomicznej i socjologii instytucji, koncentrując się na

procesach instytucjonalizacji, funkcjonowaniu administracji publicznej oraz na polityce

integracji osób niepełnosprawnych. Kieruje Katedrą Socjologii Gospodarki

i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH. Kierowała wieloma projektami

badawczymi, jest autorką i współautorką wielu książek, m.in.: Samorząd a rozwój. Instytucje-Obywatele-Podmiotowość (2012), Instytucjonalizacja samorządności terytorialnej. Aktorzy i efekty (2004), Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich (2008), Zatrudniając niepełnosprawnych. Postawy, opinie i doświadczenia pracodawców (2009), a także artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych, w tym: Lokalne instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe jako aktorzy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. (Trzeci Sektor, 2009), Metropolia jako rynek pracy w dobie intensywnych zmian społeczno-ekonomicznych (w pracy zbiorowej pod red. K. Slany i Z. Saregi, 2009), Niesprawne państwo versus przedsiębiorcze samorządy. Instytucjonalne dysfunkcje rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce jako szansa?(w pracy zbiorowej wydanej po XIV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, 2011), Dobre rządzenie buduje więzi lokalne (Kwartalnik Więź, nr 1/2013).